Impressies Randmeer gereed

De herontwikkeling was al eerder gestart. Nu zijn er ook fraaie artist impressions die een goede indruk geven van de invulling van het terrein.

05 jun
2020

In 1960 is woonzorgcentrum Randmeer opgeleverd. Het verzorgingshuis is echter wel verouderd. Daarom heeft Habion de afgelopen jaren diverse toekomstscenario’s onderzocht. Om ervoor te kunnen zorgen dat Harderwijkse ouderen ook in de toekomst kunnen blijven genieten van hun oude dag op deze mooie plek, heeft eigenaar Habion plannen om dit gebouw te slopen en op deze plek in samenwerking met Zorggroep Noordwest-Veluwe plaats te maken voor nieuwbouw.

Nieuwbouw in plaats van renovatie
Het huidige verzorgingshuis is dermate verouderd dat renovatie niet tot een goed product zou leiden. De bestaande verdiepingshoogte is te laag voor het aanbrengen van nieuwe noodzakelijke en wettelijk verplichte  installaties, voor met name goede ventilatie en een comfortabele temperatuur. Daarnaast zijn ook de huidige kamers en badkamers te klein en zwaar verouderd.

Zorginstelling ZNWV heeft aangegeven dat het verlenen van goede en veilige zorg in het huidige pand zeer lastig is en dat  heeft hen er al toe aangezet een deel van haar bewoners elders onder te brengen waardoor het pand al gedeeltelijk leeg staat. Nieuwbouw is daarom noodzakelijk.

Het nieuwe gebouw zal voldoen aan de meeste actuele kwaliteitseisen en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van deze kwetsbare doelgroep. Daarnaast komen er meer woningen op de locatie terug, zodat we kunnen voldoen aan de vraag vanuit de doelgroep zodat er meer senioren op een veilige manier gehuisvest kunnen worden.

Planning
Juni – juli 2020: Informatie rondes en inspraak bewoners en omwonenden Randmeer locatie
Juni – december 2020: Bestemmingsplan procedure en vergunningstraject
Eerste kwartaal 2021: Voorbereiding voor sloop bestaande bebouwing en terrein gereed maken voor nieuwbouw
Tweede kwartaal 2021: Sloop bestaande bebouwing.
Zomer 2021: Start bouw van de nieuwbouw met een doorloop van circa 20 maanden.

 

Meer nieuws

31 mei
2023

Een nieuwe website

Updates over dit project vindt u voortaan op https://www.habion.nl/projecten/randmeer-harderwijk/. Deze website blijft voorlopig wel bestaan, als overzicht en archief.
> lees verder

27 okt
2022

Nieuwsbrief over tijdelijke bewoning en sloop

Deze nieuwsbrief is verspreid op 27 oktober 2022.
> lees verder

Herontwikkeling Randmeer Harderwijk
30 sep
2021

Gespreksverslagen werkgroep Randmeer

In juli 2020 zijn de plannen voor de locatie-ontwikkeling Randmeer bekendgemaakt. Daarop zijn veel reacties binnengekomen. Inmiddels zijn de samenwerkende partijen samen met de gemeente Harderwijk al geruime tijd in gesprek met omwonenden. Die gesprekken hebben geresulteerd in de vorming van een werkgroep. In deze werkgroep wordt opnieuw naar het voorliggende plan gekeken, om het daar waar mogelijk te verbeteren. Uiteraard zoveel mogelijk in lijn met de wens van omwonenden. Initiatiefnemer Habion en de gemeente gaan hier bestuurlijk mee akkoord. Habion en Koopmans gaan daarbij een inspanningsverplichting aan om in onderling overleg met de werkgroep te onderzoeken of de bezwaren zijn weg te nemen. Een en ander heeft geleid tot een 'ruimtelijke analyse en uitgangspunten - herontwikkeling Randmeer'. Hiermee heeft het college van B&W van Harderwijk ingestemd. Ook is ingestemd met het 'procesvoorstel om een alternatief uit te werken dat aan de uitgangspunten van de ruimtelijke analyse voldoet: de bouw van circa 165 woningen, een kwalitatief hoogwaardige parkeeroplossing en een kwalitatief hoogwaardige inrichting van de buitenruimte. Dit vormt de basis voor het verdere proces. Op 11 januari 2021 vond de 1e bijeenkomst plaats van de werkgroep Randmeer. Het doel van de werkgroep is om gezamenlijk tot breed gedragen plan te komen waar voor iedere partij voldoende draagvlak is.
> lees verder