Gemeente werkt mee aan herontwikkeling zorgcentrum Randmeer

Woningbouwvereniging Habion wil investeren in nieuwbouw op de locatie van zorgcentrum Randmeer. De gemeente heeft toegezegd daaraan te willen meewerken.

24 jun
2020

Zorgcentrum Randmeer aan het Westeinde is bekend als zorglocatie van de ZorgGroep Noordwest Veluwe. De nieuwe woonvoorzieningen sluiten beter aan op de huidige zorgbehoefte. De eigenaar van de complexen (Habion) wil een deel van het complex te vervangen door woningen met een woonbestemming. De woningen die er komen zijn bestemd voor mensen (ouderen) die zorgbehoeftig zijn. Zorggroep Noordwest Veluwe blijft de zorg bieden op deze locatie. Door veranderingen in de zorgsector moeten ouderen soms langer zelfstandig wonen, terwijl dat niet altijd lukt. “In de nieuwe woonvoorziening kunnen deze bewoners langer zelfstandig blijven wonen”, aldus wethouder Jeroen de Jong. “Daarbij wordt de zorg afgestemd op de zorgbehoefte en kan er intensievere zorg aan huis worden geleverd.”

Het college hecht ook waarde aan de ruimtelijk kwaliteit. Op het perceel bevinden zich verschillende complexen met zorgwoningen. “Het college wil een
beeldbepalende locatie en daarom moet er ook echt een mooi gebouw op die plek komen. Een gebouw met het zicht op het water”, volgens de wethouder. “En verder moeten we aandacht houden voor de parkeerfaciliteiten zodat het blik niet in het beeld staat”.

Meer nieuws

31 mei
2023

Een nieuwe website

Updates over dit project vindt u voortaan op https://www.habion.nl/projecten/randmeer-harderwijk/. Deze website blijft voorlopig wel bestaan, als overzicht en archief.
> lees verder

27 okt
2022

Nieuwsbrief over tijdelijke bewoning en sloop

Deze nieuwsbrief is verspreid op 27 oktober 2022.
> lees verder

Herontwikkeling Randmeer Harderwijk
30 sep
2021

Gespreksverslagen werkgroep Randmeer

In juli 2020 zijn de plannen voor de locatie-ontwikkeling Randmeer bekendgemaakt. Daarop zijn veel reacties binnengekomen. Inmiddels zijn de samenwerkende partijen samen met de gemeente Harderwijk al geruime tijd in gesprek met omwonenden. Die gesprekken hebben geresulteerd in de vorming van een werkgroep. In deze werkgroep wordt opnieuw naar het voorliggende plan gekeken, om het daar waar mogelijk te verbeteren. Uiteraard zoveel mogelijk in lijn met de wens van omwonenden. Initiatiefnemer Habion en de gemeente gaan hier bestuurlijk mee akkoord. Habion en Koopmans gaan daarbij een inspanningsverplichting aan om in onderling overleg met de werkgroep te onderzoeken of de bezwaren zijn weg te nemen. Een en ander heeft geleid tot een 'ruimtelijke analyse en uitgangspunten - herontwikkeling Randmeer'. Hiermee heeft het college van B&W van Harderwijk ingestemd. Ook is ingestemd met het 'procesvoorstel om een alternatief uit te werken dat aan de uitgangspunten van de ruimtelijke analyse voldoet: de bouw van circa 165 woningen, een kwalitatief hoogwaardige parkeeroplossing en een kwalitatief hoogwaardige inrichting van de buitenruimte. Dit vormt de basis voor het verdere proces. Op 11 januari 2021 vond de 1e bijeenkomst plaats van de werkgroep Randmeer. Het doel van de werkgroep is om gezamenlijk tot breed gedragen plan te komen waar voor iedere partij voldoende draagvlak is.
> lees verder